tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 24.09.2018
Konkurs na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych. 

Należy sporządzić krótki (13 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych. Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 1921 października w Poznaniu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do 3 października br. pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 października br. W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

Opublikowano:: 20.09.2018
Konferencja Naukowa "70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ"

Komisja Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową "70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ" organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Szczegóły oraz program konferencji w załączniku.

Opublikowano:: 13.09.2018
Konferencja "Aktywizm sędziowski - obowiązek czy nadużycie" 12.10.2018 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

Informujemy o konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych pt.  "Aktywizm sędziowski - obowiązek czy nadużycie", która odbędzie się w dniu 12 października 2018 r., w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie, przy ul. Kopernika 30, I p. Sala Balowa. Początek konferencji o godzinie 11:00.

Panel dyskusyjny poprowadzi p. prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, a panelistami będą p. prof. dr hab. Ewa Łętowska, p. prof. nadzwyczajny UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, p. prof. nadzwyczajny UW Marcin Matczak, p. dr Bogdan Zdziennicki i zastępca RPO p. Stanisław Trociuk.

Chętni do udziału w konferencji proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do organizatorów, zgłoszenia należy kierować na adres zarzad1@osssa-sedziowie.org.pl

Opublikowano:: 12.09.2018
Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych

W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazów radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oraz wykazu pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, uprzejmie przypominamy o możliwości zadeklarowania gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

Przypominamy również, że na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. z 2015 r. poz. 920), na okręgowe izby radców prawnych nałożony został obowiązek zapewnienia dyżurów radców prawnych w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości danej OIRP. W związku z powyższym czekamy na zgłoszenia chętnych radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w razie potrzeby podjęliby się zastępstwa radcy prawnego pełniącego tzw. dyżur obrończy w celu zapewnienia oskarżonemu obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.

W załączeniu przekazujemy listę sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości OIRP w Toruniu. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych, ze wskazaniem sądu rejonowego, w którym będą mogły wykonywać czynności obrońcy (można wskazać dowolną liczbę sądów). Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem e-mail: oirp@torun.oirp.pl

UWAGA: Osoby, które w poprzednim roku zadeklarowały gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej  z urzędu oraz  wpisały się na listę dyżurujących nie muszą dokonywać zgłoszenia - zostaną ujęte w tegorocznym wykazie. O ile jednak chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów prosimy o stosowną informację i aktualizację danych przekazanych wcześniej Izbie na karcie ewidencyjnej.

W załączeniu:

Karta ewidencyjna;

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na pełnienie dyżuru poza siedzibą sądu

Lista sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości OIRP w Toruniu.

Opublikowano:: 11.09.2018
Nieodpłatne porady radców prawnych i aplikantów radcowskich - wrzesień 2018 r.

Nieodpłatne porady radców prawnych i aplikantów radcowskich - wrzesień 2018 r.

- w dniu 11.09.2018 r. - w Parafii p.w. Św. Antoniego na Wrzosach od godz. 18.30

- w dniu 12.09.2018 r. - w Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach od godz. 18.30

Opublikowano:: 28.08.2018
Konferencja "Prawnicze zawody zaufania publicznego - perspektywy rozwoju samorządów prawniczych"

Serdecznie zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby do udziału w konferencji "Prawnicze zawody zaufania publicznego - perspektywy rozwoju samorządów prawniczych", która odbędzie się w dniu 21.09.2018 r. Wszelkie szczegóły w załączeniu oraz na stronie konferencji: http:/konferencjazzp.umk.pl

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji, za które zgodnie z Uchwałą Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych można uzyskać 5 punktów szkoleniowych.  

Opublikowano:: 14.08.2018
XV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!!

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie  we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 3 do 7  października 2018 r. XV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 3 października br. do śniadania w dniu 7 października br.

- opiekę przewodników GOPR

- udział w programach towarzyszących,

- ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po ukraińskiej stronie, biletu na przejazd koleją i opłaty klimatycznej. Jadący na Ukrainę winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 700 hrywien (ok. 100 zł).

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603  do 21 września 2018 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku..

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.

Opublikowano:: 13.08.2018
Manual on the law relating to violence against women

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim obejmującym swoim przedmiotem prawo odnoszące się do kwestii przemocy wobec kobiet w Anglii i Walii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Irlandii Północnej, Polsce oraz Hiszpanii – „Manual on the law relating to violence against women”.

Dokument ten jest ukoronowaniem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu TRAVAW, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych uczestniczyła przez ostatnie dwa lata. Program opierał się na organizacji seminariów dla prawników z danego państwa we wszystkich ww. krajach partnerskich projektu. Podczas każdego takiego spotkania goszczeni byli także prelegenci z zagranicy.  W Warszawie seminarium TRAVAW odbyło się 27 października 2017 r., a relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KIRP tutaj.

Szczegółowe informacje o programie TRAVAW można znaleźć także na stronie koordynatora projektu – Europejskiej Fundacji Prawników ELF tutaj. Program był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej.

Opublikowano:: 3.08.2018
Usługa e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego

Realizując wymagania art. 49 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Urząd Patentowy RP w styczniu 2019 roku uruchomi usługę e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego. Jednocześnie informujemy, że pierwsze przesłane powiadomienia będą dotyczyły praw, których data wygaśnięcia przypada w drugiej połowie 2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem zamieszczonym na głównej stronie Urzędu Patentowego RP.

W celu zgromadzenia danych do wysyłania powiadomień drogą elektroniczną prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego lub tradycyjnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej pod nr telefonu 22 579 05 55

 

Opublikowano:: 2.08.2018
Konferencja naukowa pt. Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –wybrane zagadnienia”

Katedra Prawa Karnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych O/Toruń mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –wybrane zagadnienia”, która odbędzie się w dniu 17 września 2018r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ul. Władysława Bojarskiego 3.

Zachęcamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów do wzięcia udziału w konferencji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, za który zgodnie z Uchwałą Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych będzie można uzyskać 5 punktów szkoleniowych, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma od organizatora publikację pokonferencyjną.

Opublikowano:: 2.08.2018
Zmarł Radca Prawny

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2018r. zmarł radca prawny Zygmunt Łojko.

Opublikowano:: 2.08.2018
V Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i Krajowa Izba Radców Prawnych organizują V Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na  10 km.

Trasa Biegu przebiega tuż obok najciekawszych miejsc w Łodzi, w tym zabytkowej siedziby Izby, Białej Fabryki, Skasenu, Pałacu Herbsta i Szkoły Filmowej. Impreza odbędzie się w dniu  25 sierpnia  2018 roku w Łodzi w ramach VIII Biegu Fabrykanta. 

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://biegfabrykanta.pl/strefa-zawodnika, zaznaczając w zamieszczonym tam formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do dnia 15 sierpnia 2018 roku lub wyczerpania miejsc.

Opublikowano:: 1.08.2018
Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Biuro OIRP w dniach 01.08.2018, 02.08.2018 będzie czynne do godz. 15:00

Opublikowano:: 25.07.2018
Nieodpłatny dostęp do programu Kleos dla radców prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych nawiązała współpracę z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w ramach której radcowie prawni mogą skorzystać z bezpłatnej testowej wersji programu Kleos, służącego do wspierania zarządzania kancelariami lub działami prawnymi.

Nieodpłatne użytkowanie systemu Kleos jest możliwe przez 90 dni od chwili pobrania. Wersja testowa jest dostępna od 24 lipca 2018 r. aż do 31 marca 2019 r. Aby poznać pełną funkcjonalność systemu, należy wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem: http://landing.kleos.wolterskluwer.com/pl_wersja_probna.  

Kleos to jedno z kluczowych narzędzi dla prawników autorstwa Wolters Kluwer, które powstało w oparciu o 30 lat doświadczeń w tworzeniu oprogramowania prawniczego. Rozwiązanie zostało dopasowane do potrzeb różnego typu kancelarii prawnych, niezależnie od ich wielkości i specjalizacji. Z Kleosa korzysta już ponad 16 000 prawników z 10 krajów europejskich.

Kleos oferuje pełną i jedyną w swoim rodzaju gamę funkcji, łączącą zarządzanie sprawami z ewidencją czasu, fakturowaniem i raportowaniem. Unikalny portal do udostępniania dokumentów Kleos Connect oraz aplikacja mobilna pozwalają na pracę w dowolnym miejscu i czasie. Dane użytkowników są chronione i automatycznie zapisywane w całkowicie bezpiecznym, prywatnym środowisku (zgodnym z wymaganiami RODO).

Program składa się z siedmiu modułów – prostych w obsłudze i w pełni ze sobą zintegrowanych: spraw, kontaktów, kalendarza, zadań, dokumentów, czynności oraz finansów. Kleos zapewnia nieograniczoną przestrzeń na dane i dokumenty, pakiet szablonów wraz z edytorem oraz wsparcie techniczne i szkolenia.

 

Opublikowano:: 20.07.2018
Zmarł Radca Prawny

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2018 r. zmarł radca prawny Krzysztof Jurewicz. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 r. o godzinie 17:00 na Cmentarzu Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Strony