tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Ubezpieczenie OC od 1 stycznia 2020 r.

Ubezpieczenie OC od 1 stycznia 2020 r.

NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - 01.01.2020 R.

Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 20 września br. – w oparciu o rekomendację wcześniej wybranego brokera ubezpieczeniowego, to jest Willis Towers Watson – dokonała  wyboru ubezpieczyciela,  który w kolejnym 3-letnim okresie ubezpieczeniowym  począwszy od 1 stycznia 2020 r. ubezpieczał będzie radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczycielem tym wybrana została AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informujemy, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

  1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
  5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
  6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.

Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :

e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl

W  załączeniu:

1. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych; 

2. Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych;

3. Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpiczenie radców prawnych;

4. Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia radcó prawnych. 

5. Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy generalnej dotyczącej zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

 

Zasady ubezpieczenia obowiązujące do dnia  31.12.2019r.

Każdy radca prawny w ramach składki za ubezpieczenie, opłacanej do właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych, jest objęty trzema ubezpieczeniami:

  1. Polisa  KIRP/5/18 - dotyczy ubezpieczenia podstawowego
  2. Polisa  KIRP/6/18 - dotyczy ubezpieczenia dodatkowego
  3. Polisa  KIRP/7/18 - dotyczy ubezpieczenia NNW

W załączniku w/w polisy oraz umowa generalna.

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez agencję ubezpieczeniową: iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

Sprawami ubezpieczeń dla Radców Prawnych zajmuje się:

Milena Dynus

tel komórkowy: 882 102 221

milena.dynus@iexpert.pl 

www.iexpert.pl