tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Ubezpieczenie OC od 1 stycznia 2020 r.

Ubezpieczenie OC od 1 stycznia 2020 r.

NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - 01.01.2020 R.

Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 20 września br. – w oparciu o rekomendację wcześniej wybranego brokera ubezpieczeniowego, to jest Willis Towers Watson – dokonała  wyboru ubezpieczyciela,  który w kolejnym 3-letnim okresie ubezpieczeniowym  począwszy od 1 stycznia 2020 r. ubezpieczał będzie radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczycielem tym wybrana została AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informujemy, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 roku, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 601 319 614.  

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą , którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu  22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

 

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

  1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
  5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
  6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.

W zawartej Umowie Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych zostały dokonane zmiany poprzez  zawarcie aneksu nr 3  do przedmiotowej umowy.

W obowiązujących warunkach umowy dokonano następujących zmian:

1.Poszerzenie grupy podlegającej ubezpieczeniu, znajdujących się w § 1 w treści warunków umowy określających katalog „Ubezpieczonych” poprzez dodanie do niego nowych podmiotów w postaci  „Fundacji, których założycielami są KIRP oraz OIRP”;

2.Usunięcie w Klauzuli Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia biura UK/PR/003/01/01/08 zapisu w ust. 2 pkt a) w części „spowodowanych przez pożar, wybuch oraz wodę wodociągową i ścieki”.

Powyższe zmiany mają na celu rozszerzenie Umowy Generalnej w zakresie określenia grupy osób „Ubezpieczonych” oraz wyłączenie zamkniętego katalogu możliwych przyczyn z tytułu potencjalnego wystąpienia Szkód Rzeczowych w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem. Aneks rozszerza zatem okres ochrony, jakiego dotyczy Umowa Generalna, a przy tym nie wiąże się ze zwiększeniem w żadnej mierze obciążeń finansowych z tytułu składek opłacanych w związku z zawartą Umową.

 

W  załączeniu:

1. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych; 

2. Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych;

3. Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpiczenie radców prawnych;

4. Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia radcó prawnych. 

5. Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy generalnej dotyczącej zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

 

Zasady ubezpieczenia obowiązujące do dnia  31.12.2019r.

Każdy radca prawny w ramach składki za ubezpieczenie, opłacanej do właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych, jest objęty trzema ubezpieczeniami:

  1. Polisa  KIRP/5/18 - dotyczy ubezpieczenia podstawowego
  2. Polisa  KIRP/6/18 - dotyczy ubezpieczenia dodatkowego
  3. Polisa  KIRP/7/18 - dotyczy ubezpieczenia NNW

W załączniku w/w polisy oraz umowa generalna.

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez agencję ubezpieczeniową: iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

Sprawami ubezpieczeń dla Radców Prawnych zajmuje się:

Agnieszka Skrzypczak.

tel komórkowy: 663 366 113

szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com

www.iexpert.pl