tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych

Najbliższe posiedzenie Rady OIRP odbędzie się 27 sierpnia 2018 r.

1. Wymagania dotyczące wpisu.

Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim
    1.   Wniosek o wpis
    2.   2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
    3.   Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
    4.   Ksero dowodu osobistego – do poświadczenia przy składaniu wniosku
    5.   Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego - uchwała w oryginale
    6.   Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
    7.   Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
    8.   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
    9.   Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska )
   10.  Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
   11.   Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz.1679 ze zm.) – zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. W roku 2018 opłata wynosi 1260 PLN.(na konto OIRP w Toruniu)

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25
    1.   Wniosek o wpis
    2.   2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
    3.   Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
    4.   Ksero dowodu osobistego – do poświadczenia przy składaniu wniosku
    5.   Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego - uchwała w oryginale.
    6.   Dokument poświadczający miejsce zamieszkania uzasadniające właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek
    7.   Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
    8.   Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych
    9.   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
   10.   Oświadczenie, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się albo stara o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
   11.  Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
    12.  Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
    13.  Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV)
    14.  Opinie ze wszystkich miejsc pracy z ostatnich pięciu lat
    15.  Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska, (gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska)
    16.  Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz.1679 ze zm.) – zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. W roku 2018 opłata wynosi 2100 PLN.(na konto OIRP w Toruniu)
oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:
  17.  Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
  18.  Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa lub wykonywanie zawodu komornika – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
  19.  Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata albo notariusza – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
  20.  Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a
 21.  Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4
 22.  Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
 23. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5
 24.  Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b
 25.  Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów
 26.  Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego /notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)

Wpis z przeniesienia
Radcy prawni z innych okręgowych izb radców prawnych wnoszący o przeniesienie wpisu do OIRP w Toruniu składają następujące dokumenty:

   1. Wniosek o wpis z przeniesienia kierowany do Rady OIRP w Toruniu
   2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (+ kserokopia dowodu osobistego)
   3. 1 zdjęcie formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło.

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art.22 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej u.s.p.p.z.p.p.w RP)
   1.  Wniosek o wpis
   2.  Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, (lub uwierzytelnioną kopia takiego dokumentu)
   3.  Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, z datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed złożeniem, stwierdzające, że ubiegający się o wpis ma kwalifikacje zawodowe wymagane w tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 u. s. p. pz. p. p. w RP albo stwierdzające, że wnioskodawca jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych art. 2 pkt 2
   4.  Zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE potwierdzające, że przez co najmniej 3 lata wnioskodawca wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 – w przypadku określonym art. 22 ust 2 u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
   5.  Zaświadczenie o złożonym teście umiejętności, lub – w przypadku ubiegania się o zwolnienie z testu umiejętności – dokumenty zaświadczające aktywną i nieprzerwaną stałą praktykę Wnioskodawcy określoną art. 31 ust 1 lub art. 32 ust 2. u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.).
  6.  Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz.1679 ze zm.) – zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. W roku 2018 opłata wynosi 2100 PLN.
a także
 7.  2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 8.  Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 9.  Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille)
 10.  Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych: zakończonych lub będących w toku
 11.  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Wykaz dokumentów do złożenia dla osób ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez Radę OIRP w Toruniu:

 1. Wniosek o wpis
 2. Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, lub uwierzytelnioną kopię takiego dokumentu
 3. Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzające, że ubiegający się o wpis jest zarejestrowany w tym państwie jako uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych określonych w załączniku do Ustawy z dnia 05.07.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.s.p.p.z.p.p.w RP) – (Dz. U. nr 126 poz.1069 ze zm.) lub określonych postanowieniami art. 2 pkt 3 u.s.p.p.z.p.p.w RP (wraz z tłumaczeniem i apostille).
 4. Oświadczenie złożone na piśmie przez zarząd spółki zapewniające przyjęcie, po uzyskaniu przez ubiegającego się wpisu, jako udziałowca, w formie przewidzianej postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub oświadczenie o zamiarze otwarcia kancelarii własnej poparte umową najmu, lub dzierżawy lokalu na przyszłą siedzibę zawodową.
 5. Uwierzytelnioną kopię zezwolenia na osiedlenie i podjęcie pracy wydane przez właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej (dot. prawników spoza UE)
 6. Uwierzytelnioną kopię polisy, lub promesy zawarcia umowy ubezpieczenia prawnika zagranicznego od odpowiedzialności cywilnej określonej postanowieniami art. 11 u.s.p.p.z.p.p.w RP (Dz. U. nr 126 poz. 1069 ze zm.) – lub wniosek skierowany do Rady OIRP o włączenie Wnioskodawcy do grupowego ubezpieczenia OC radców prawnych i prawników zagranicznych
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż znane mu są ograniczenia w wykonywaniu praktyki zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z postanowień art.18 u.s.p.p.z.p.p.w RP (dotyczy prawników spoza UE)
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy, czy starał się lub stara o wpis na listę prawników zagranicznych w innej izbie radców prawnych lub radzie adwokackiej
 9. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille)
 10. 2 zdjęcia (format dowodowy 35x45mm, preferowane jasne tło)
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), 2 100,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

Numer rachunku OIRP w Toruniu do wnoszenia opłat za wpis:

BANK MILLENNIUM SA

58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

Wszelkie dokumenty, o ile nie są sporządzone w języku polskim, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w sądzie polskim. Wszelkie inne tłumaczenia wymagają legalizacji polskiego przedstawiciela konsularnego w państwie wystawienia oryginalnego dokumentu.